Works > Snapshots

Balcony Vista
Balcony Vista
Found snapshot, inkjet print on vinyl, steel
24x9x12"
2016